Termeni Și Condiții
Professional Translations srl

Website-ul www.professional-translations.ro, denumit în continuare Professional Translations, este deținut și administrat de SC. PROFESSIONAL TRANSLATIONS SRL, cu datele de identificare: Cod Unic de Înregistrare: RO 18076982, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3441/2005, și cu sediul pe strada Pompiliu Ștefu Nr.12, Timișoara, jud. Timiș.

Orice persoană care accesează și vizitează website-ul professional-translations.ro și solicită o ofertă, înseamnă că a citit, a înțeles și a acceptat expres termenii și condițiile comerciale de mai jos în calitate de client. Professional Translations își rezervă dreptul de a schimba și actualiza oricând conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Professional Translations și client, se vor aplica termenii și condițiile valabile la momentul cererii de ofertă.

 1. Definiții și termeni

Client – persoană fizică /juridică care solicită o ofertă.

Conținut – toate informațiile de pe website care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic:

 • conținutul oricărui e-mail trimis clienților de către professional-translations.ro prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată clientului prin orice mijloace de către un angajat/colaborator al Professional Translations;
 • informații legate de serviciile și/sau tarifele Professional Translations;
 • date referitoare la Professional Translations.

Professional Translations este denumirea comercială a SC. PROFESSIONAL TRANSLATIONS SRL, cu datele de identificare: Cod Unic de Înregistrare: RO 18076982, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3441/2005, și cu sediul pe strada Pompiliu Ștefu Nr.12, Timișoara, jud. Timiș.

Ofertă – Documentul pe care Professional Translations îl trimite clientului cu scopul de a informa clientul cu privire la prețul final pentru serviciul comandat, termenul de livrare și alte detalii relevante pentru realizarea proiectului conform așteptărilor clientului.

Factură – Documentul contabil pe care clientul îl primește în urma confirmării ofertei propuse de Professional Translations și pe baza căruia se efectuează plata.

Limbă sursă – limba din care se traducere un document.

Limbă țintă – limba în care se traduce un document.

Servicii – servicii de traducere, revizie, corectare, desktop publishing, printare, subtitrare, legalizare și interpretare, sub forma unor documente, care urmează a fi furnizate clientului de către Professional Translations, pe baza documentelor și cerințelor menționate de către client.

Solicitare de ofertă – cererea de ofertă solicitată de client.

Tranzacție – încasarea sau returnarea unei sume ca urmare a vânzării unui serviciu clientului de către Professional Translations, prin intermediul procesatorului de carduri agreat de către Professional Translations indiferent de modalitatea de livrare, sau prin ordin de plată.

Website – domeniul www.professional-translations.ro și toate secțiunile și subsecțiunile din acest website.

 

 1. Documente ale colaborării

2.1. Prin opțiunea solicită o ofertă, clientul este de acord cu transmiterea datelor sale personale cât și a informațiilor cu privire la proiectului său;

2.2. Professional Translations își rezervă dreptul de a modifica în sus sau în jos cantitatea serviciilor din solicitare, conform modalității de evaluare a conținutului de tradus din acești termini și condiții. Dacă modifică această cantitate, atunci Professional Translations va anunța clientul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziția Professional Translations și va returna diferența din suma achitată deja sau va solicita achitarea diferenței de către client până la valoarea totală a ofertei finale.  

2.3. Contractul se consideră încheiat între Professional Translations și client în momentul primirii din partea clientului, prin e-mail, a confirmării ofertei transmise de către Professional Translations. Confirmarea din partea clientului este valabilă prin semnarea și ștampilarea din partea sa a documentului de ofertă. Excepție fac situațiile în care între părți este încheiat deja un contract de prestări servicii, și în acest caz, confirmarea din partea clientului este valabilă printr-un simplu accord scris ca reply la e-mail-ul cu ofertă primit din partea Professional Translations.

 

 1. Subcontractarea terților

Professional Translations poate subcontracta o terță parte (traducători, colaboratori, freelancers) pentru servicii ce țin de prestarea comenzii, nefiind necesară informarea sau acordul clientului. Professional Translations va fi întotdeauna responsabil față de client pentru toate obligațiile contractuale.

 

 1. Proprietate intelectuală

Conținutul, așa cum este definit mai sus, incluzând dar, nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website-ul professional-translations.ro, sunt proprietatea exclusivă a Professional Translations, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

 

 1. Solicitare de ofertă / Solicitare de a fi contactat

5.1. Clientul poate efectua solicitări pe website, prin butonul solicită o ofertă / solicit să fiu contactat. După expedierea solicitării către Professional Translations, clientul va fi contactat de Professional Translations și va primi prin e-mail oferta, care conține toate detaliile de preț, termen de realizare și alte informațiile cu privire la serviciul solicitat;

5.2. Prin butonul solicită o ofertă, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate;

5.3. Prin butonul solicită o ofertă, clientul consimte că Professional Translations poate să îl contacteze, prin orice mijloc agreat de Professional Translations, atunci când este necesar;

5.4. Professional Translations poate anula solicitarea de ofertă efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Professional Translations, în cazul plății online;
– datele furnizate de către client, pe website sunt incomplete și/sau incorecte;

– clientul nu mai achită contravaloarea serviciului.

 

 1. Calitatea serviciilor

6.1. Traducerile vor fi efectuate de către traducători nativi, care sunt specializați pe diverse domenii de specialitate (automotive, electronic, echipamente medicale, financiar, juridic, marketing, unelte și scule, robotică, etc.). Pentru fiecare proiect, Professional Translations va recomanda clientului toate serviciile și condițiile necesare astfel încât să se asigure că proiectul va fi realizat conform așteptărilor clientului.

6.2. Clientul va confirma către Professional Translations care sunt serviciile pe care dorește să le achiziționeze. În cazul în care, la primirea proiectului din partea Professional Translations, clientul realizează că serviciile pe care acesta le-a solicitat și le-a primit nu sunt suficiente pentru a-i îndeplinii așteptările, cu toate că Professional Translations l-a informat de la început pe client de consecințele posibile ale achiziționării pachetului de servicii care nu este întocmai cu recomandările Professional Translations, clientul își asumă rezultatul final. Clientul, în acest caz, poate solicita prestare serviciilor recomandate de Professional Translations de la început, cu achitarea diferenței de cost și a acceptării termenului nou de execuție.

6.3. La cererea clientului, documentele traduse vor purta semnătura (semnăturile) şi ştampila traducătorului (traducătorilor) care a(u) efectuat traducerea, dacă clientul menționează de la început necesitatea acestui lucru. În cazul în care clientul solicită expres, Professional Translations se va ocupa şi de legalizarea semnăturii traducătorului/traducătorilor la birouri notariale.

 

 1. Confidențialitate

7.1. Professional Translations va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în termeni și condiții.

7.2. Pe toată durata proiectului şi cinci ani după aceea, Professional Translations se obligă să nu divulge terţilor nici o informaţie cu privire la client şi la activităţile clientului, ori cu privire la conţinutul documentelor, actelor, datelor, desenelor, schiţelor, planurilor, proiectelor, denumite generic “informații confidențiale” pe care le-a primit de la client sau la care a avut acces prin natura serviciilor prestate, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea clientului de care a luat la cunoştinţă, în orice mod, pe parcursul derulării contractului. Toate informaţiile pe care le primeşte de la client vor fi tratate de Professional Translations ca fiind confidenţiale, indiferent dacă clientul a specificat sau nu că informaţiile sunt confidenţiale, în condiţiile stabilite de prezentul contract.

7.3. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii nu se consideră a fi încălcată de Professional Translations în situaţiile în care Professioanal Translations va face dovadă:

– că informaţia a fost accesibilă, în mod legal de către Professional Translations, înainte de a-i fi fost comunicată de client;

– că informaţia a fost accesibilă publicului general înainte de a-i fi fost comunicată către Professional Translations.

7.4. Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.

 

 1. Reclamații

Clientul poate emite reclamaţii cu privire la neconformitatea traducerilor oricând de la intrarea în posesie a documentelor traduse de către Professional Translations. În cazul sesizării unor greşeli de traducere de către client, Professional Translations are obligaţia de a remedia în mod gratuit aceste erori în cel mai scurt timp posibil.

 

 1. Termen de execuție

Termenul de execuție al lucrării va fi stabilit de comun acord de către părţi pentru fiecare proiect în parte, ţinându-se seama de complexitatea acestuia. Acest termen poate varia în funcţie de numărul de pagini de tradus, de gradul de dificultate al textului, de combinația de limbi sau de existenţa imaginilor de prelucrat şi va fi stabilit de comun acord, în scris, numai după ce Professional Translations confirmă că a intrat în posesia documentelor de tradus. Programul de lucru al Professional Translations este de luni până vineri, de la ora 8:30 la ora 17:00 (EET).

 

 1. Prețuri și modalitatea de evaluare

10.1. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în oferta primită de client prin e-mail după solicitarea de ofertă efectuată pe website-ul professional-translations.ro

10.2. O pagină înseamnă 1800 de caractere, font Times New Roman și mărime de 12.

 

 1. Răspundere

Professional Translations nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Professional Translations a oricărei din obligațiile sale conform solicitării de ofertă și pentru daune care rezultă din utilizarea serviciilor după livrare.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor este:

– informarea clienților privind validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o ofertă, la serviciile achiziționate;

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail);

– Professional Translations poate furniza datele cu caracter personal ale clientului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile prestării serviciului către client, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare și colaboratorilor externi (freelancers);

– informațiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 1. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

 

 1. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Professional Translations și client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Timișoara.